Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM (APDC)

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało w 1983 roku jako odpowiedź na liczne prośby ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą ze Zgromadzeniem w zakresie jego charyzmatu, jakim jest niesienie pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, czyli duszom czyśćcowym.

Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i siostrami jest każdy poniedziałek. Siostry w tym dniu modlą się w intencji wszystkich członków zarówno żyjących jak i zmarłych; członkowie zaś modlą się za siostry i o nowe powołania do Zgromadzenia.  Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym i pozostawać w duchowej więzi ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Warunkiem niesienia skutecznej pomocy zmarłym, cierpiącym w czyśćcu jest życie w łasce uświęcającej, co gwarantuje trwanie w jedności z Chrystusem, Odkupicielem człowieka i dawcą zbawienia; stąd niesienie pomocy zmarłym wymaga także troski o własne uświęcenie.

Mając to na uwadze, członkowie APDC korzystają z pomocy, jakie ofiaruje nam Kościół, a przede wszystkim:

– czytają i rozważają Pismo Święte,
– przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do Eucharystii i Spowiedzi,
– prowadzą życie modlitwy,
– okazują czynną miłość bliźniego,
– korzystają z innych dostępnych środków, które pomagają do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego.            

Członkowie APDC, solidarni z tymi, którzy przeszli już do wieczności, okazują pomoc tym z pośródnich, którzy są jeszcze w stanie oczyszczenia. Czynią to w następujący sposób:

– odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, (nie obowiązuje ona pod grzechem)
– starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię św.
– w ich intencji ofiarują dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post, codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, doznane przykrości, chorobę, cierpienia itp..

W okazywaniu pomocy zmarłym nie tyle chodzi o mnożenie modlitw, ile o wewnętrzną postawę, wzbudzanie odpowiedniej intencji, która jest przejawem naszej bezinteresownej miłości. To ona pobudza tak wiele osób do tego, aby wszystko, co składa się na szarą codzienność życia zamieniać na perły aktów miłosiernej miłości.

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych zapewnia członkom Apostolstwa  różnorodną pomoc formacyjną, między innymi: odpowiednią lekturę, różne opracowania, modlitewnik, rekolekcje i dni skupienia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.wspomozycielki.pl

 

Strony: 1 2 3 4 5